เรา บางคงเราท่างานหนักเกินไป เราก้าวไปเร็วเกินไปไม่มีเวลาพอสำหรับ การพักผ่อนและการท่าให้กายและใจคินส่สภาพเดิม สิงที่เราควรจะต้องท่า อุปกรณ์บาร์โหน กิคิอเพียงแต่ให้เวลาในการเพมพลังให้ใจ สมองและร่างกายบ้าง เพราะ เราต้องการสภาพความสมดุล การที่จะอยู่ในสภาพนี้จะท่าไต้โดยการพบ ภาพลักษณ์เกี่ยวกับตัวเอง การใช้เวลาเพียงสองสามนาทีกับการไต้รู้จักตัว เราเอง ตัวเราจริง ๆ จะสามารถนำพลัง ความกล้าหาญและความสงบกลับ มาส่ด้วเราเองได้ ไม่จำเป็นทีจะต้องไปส์อเกาะในมหาสมุทรแปสิพักหริอ ภูเขาในอาวายเพีอที่จะมีช้วิตที่สมดุล ข้าพเจ้าเร่อว่าหากคุณไม่สามารถที่จะ มีความคิดภายในที่สงบแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนชีวิตของคุณก็จะเหมือนกับ อยู่เกาะหริอภูเขาที่มีแดดเผาจ้าเมือเราพบความกดดันในชีวิตประจำวันเรามักจะคิดว่าเราไม่มีโอกาส ที่จะพบความสงบหริอสมาธิไต้แล้ว ที่จริงแล้วหากเราปรารถนาที่จะเป็นคน ที่ปรับตัวไต้อย่างดี มีความสุขและประสบความสำเร็จ เราจะต้องใช้เวลา คุณทราบดิว่าเราอยู่คนเดียวไม่ไต้ เราต้องพังพาคนอึ๋นด้วย เราต้องพังพา คนที่มีพลังสูงกว่าตัวเราเองด้วยความอดทน เราสามารถที่จะหัดให้ใจเป็ด กว้างอยู่เสมอเพัอว่าเราจะสามารถเปลี่ยนความกดด้นเป็นความสงบภายใน ใจของเรา การท่าอย่างนี้ไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก เพียงแต่ต้องสงบ จิตใจของเรา และหันไปส่ศูนย์แห่งความสงบหริอศูนย์แห่งความเป็นตัวเราหากคุณท่าได้อย่างนี้คุณจะสามารถพบเกาะหริอภูเขาที่สงบเย็นภาย ในตัวคุณเอง บาร์โหนราคาถูก แล้วคุณจะพบการพักผ่อนที่คุณต้องการในตัวคุณนั่นเองคุณจะทำอย่างไรถ้าคุณเอาอาหารออกจากซ่องแซ่แข็งในตู้เย็น บาร์โหนสแตนเลส แซ่นี้ๆ ให้นี้าแข็งละลายเฟ้อจะปรุงอาหารเย็นรับประทานที่บ้าน แต่ได้รับเชิญอย่าง กะทันหันให้ออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน อาหารที่คุณเอาออกจาก ประกอบบาร์โหน ซ่องแข็งแล้วจะนำกลับเย้าไปไว้ตามเดิมไม่ได้เลัยแล้ว คุณจะต้องปรุงแล้วก็ รับประทาน ย้าพเจ้าคิดว่านื่คีอลังที่เราควรจะคิดถึงในชีวิตของเราเอง

 

บาร์โหน

Comment

Comment:

Tweet