บทความนี้ต้องการเปรียบเทียบเหตุและปัจจัยต่างๆ ที,ทำให้โลกาภิวัตน์สามารถครอบครองหัวใจของคนในโลก รวมทั้งคนไทยท้งๆ ที่สังคมไทยน่าจะมีความภูมิใจในสิ่งที่เหนือกว่าโลกาภิวัตน์ แต่ผลประโยชน์'ที่โลกาภิวัตน์จับจุดอ่อน'ของความเห็นแก่ตัวของคนเอาไว่ไต้ ผลประโยชน์จึงเป็นนี้าหล่อเลี้ยงต้นเศรษฐกิจทุนนิยมกระแสหลักให้เติบโตแข็งแรงอยู่ไต้ จนปัจจุบันโครงสร้างหลักที่เป็น

จานของความรู้สากลภาษาที่ใช้ร่วมก้นไม่ว่าภาษาสัญลักษณ์เช่นภาษาคณิตศาสตร์ภาษาท่าทาง ภาษาพูดประจำถิ่นหรือประจำชาติ ถ้าหากสื่อสารตรงก้นเข้าใจก้นไต้จะทำให้มนุษย์ระดมสมองและระดมปัญญา ช่วยก้นขยายความรู้ไปทางต้านกว้างและทางต้านลึกภาษาทีให้จิตเป็นใหญ่เป็นประธานของสรรพสิ่ง สระน้ำเด็กราคา ทำให้เกิดความรู้และความคิดเกี่ยวกับจิตซึ่งเป็นอารยธรรมตะวันออกภาษาที'ให้รูปเป็นใหญ่เป็นประธานของสรรพสิ่ง ทำให้เกิดความรู้และความคิดเกี่ยวกับรูปซึ่งเป็นอารยธรรมตะวันตกความรู้สากลจะเน้นยํ้าภาษาทีมาจากรูปเป็นใหญ่ ผลของอารยธรรมทีกลายเป็นโลกาภิวัตน์ จึงเกี่ยวข้องกับจินตนาการเรื่องคิดอย่าจ]รเรียกลกากวิดนการพัฒนารูป ดังนั้นอารยธรรมเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณจึงซบเซาเพราะเป็นยุคสมัยที่คนบูชารูป (วัตถุ)การที่คนทั้งโลกช่วยพัฒนารูป (วัตถุ) สระน้ำเป่าลมทรงกลม จนได้เมืองที่คล้ายกันทั้งโลก การพัฒนาเมือง การพัฒนาชีวิตของคนในเมือง ฯลฯ ล้วนแล้วแต่มาจากการจินตนาการเรื่องรูป (วัตถุ) ทั้งนั้นต่อไปนี้ เป็นฐานโครงสร้าง

หลักของการพัฒนาอารยธรรมสาที่ใช้รูปเป็นใหญ่๑. คณิตศาสตร์ใช้ภาษาเดียวกัน ดัวอย่างเช่น คณิตศาสตร์ใช้สมมติเลขโดดเหมือนกัน การขยายจำนวนเลขด้วยฐานกำลังสิบ การยอมรับเลขอตรรกยะ การยอมรับวิธีลดเพิ่มจำนวนเลข และเมื่อขยายต่อไปถึงเรขาคณิต การเห็นดีเห็นงามกับมุมต่างๆ รูปทรงต่างๆ และการเชื่อมรูปทรงกับการเคลื่อนไหว (แคลคูลัส หรือ เรขาคณิตวิเคราะห์)การเชื่อสถิติที่เหมือนกัน ตรงนี้เป็นฐานใหญ่ที่สุด ที่จะนำไปต่อกับเหตุผลและระบบของวิทยาศาสตร์๒.สระน้ำเด็กกล้างแจ้ง การยอมรับ “ชื่อวิทยาศาสตร์” เรียกเป็นอาณาจักร วงศ์ สถุลฯลฯก่อให้เกิดอนุกรมวิธาน เชื่อมโยงสิ่งมืชีวิตเช้าด้วยกัน ด้วยภาษาคือ“ชื่อ” ด้วยสมบัติของกายวิภาคและสัณฐานวิทยาเป็นฐานยักษ์ใหญ่รองลงมาที่จะสร้างเหตุผลหลักและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขึ้น๓. การยอมรับระบบสมมติ ระบบองศ์ประกอบ เงื่อนไข ปัจจัยเวลา เพื่ออธิบายปรากฏการณิ1นธรรมชาติให้เป็นระบบ ทำให้มนุษย์พร้อมแล้ว ที'จะสละความจริงที,เป็น ปัจจัตด้ง เวทีด้พโพ เพื่อให้จินตนาการของระบบเป็นความถูกต้องตามค่านิยมของวิทยาศาสตร์

 

สระน้ำเด็ก

Comment

Comment:

Tweet